21883
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21883,stockholm-core-2.3.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.6,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

ALKATEAREN AGURRA

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) udalaren hirigintza-plangintzarako tresna da, eta udalerriaren antolamendua du eginkizun, lurzoruaren erabilerak sailkatuz (hirikoa, urbanizagarria eta urbanizaezina), lurzoru mota bakoitzari aplikatu beharreko araubidea zehaztuz eta beharrezko ekipamenduak eta horien erreserba zehaztuz.

 

Egungo hirigintza-araudia 2008koa da, eta, beraz, nahi dugun etorkizuneko Zumarragari buruz hausnartu behar dugu, 2035erako horizontea baitu, eta Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan jasoko baita.

 

Zumarragako Udaletik nahi dugu herritarrak funtsezko elementu bihurtzea gure udalerriko hiri- eta lurralde-ereduaren eraketan, eta modu aktiboan parte hartzea eredu horren definizioan, etorkizuneko erronketara egokitzeko.

 

Teknologia berriak, gardentasuna, gobernantza kolaboratiboa eta herritarrek ordezkatzen duten balioaz eta aktiboaz jabetzea, gure herriaren ahuleziak eta aukerak ezagututa, ezin dugu alferrik galdu. Horretarako, parte hartzeko beste tresna batzuen artean, Zumarragako HAPOren webgune hau ezarri dugu, herritarrek bizi nahi duten herri ereduaren zehaztapenean ikuspegi bat eta benetako inplikazioa lortzera bideratutako mekanismo zehatz gisa sortua.

Horrela, guztion artean, jendearen eta jendearentzako herri bat lortuko dugu, hau da, Lagunkoia ikuspegia txertatuko duen espazio publiko batean oinarritutako bizi-kalitatea izango duena, irisgarritasun unibertsala izango duena eta interakzio soziala bultzatuko duena, bizikidetza erraztuko duena. Gizartearen eta ingurumenaren aldetik eraginkorra eta integratua den herria.

 

Herri “berde” bat larrialdi klimatikoaren aurrean, mugikortasun jasangarria duena eta bere lurralde-euskarriaren funtsa babesten duena. Bere ondarea – Naturala, landa-ondarea eta hiri-ondarea – Balioesten duena, identitate eta memoria kolektiboaren berme gisa. Eta herri inklusiboa, gizalegea, berdintasuna eta hirigintza sustatzen dituena, eta horregatik genero-ikuspegiari zeregin garrantzitsua ematen diona.

 

Garatzeko, lan egiteko eta gozatzeko Zumarraga bat. Zumarraga bat bizitzeko!!

EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK
Indarrean dagoen araudian alderdi dokumentaletan antzemandako arazoak: 
 • Testu-akatsa materialak (memoriak eta arauak) eta grafikoak (planimetriak).
 • Egiturazko Antolamenduko planoetan dauden akatsak edo zehaztasun-ezak (naturagune babestuekiko ertzetan eta landa-lurzoruen eta hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugetan egindako doikuntzak).
 • Antolamendu Xehatuko planoetan dauden akatsak edo zehaztasun ezak (kartografia zaharkituak; eraikuntzako ordenantzen esleipena, etxadien lerrokadurak, eta eraikitako eta urbanizatutako errealitatea aitortzean egindakoa – Oinezkoak eta/edo rodonalak).
2008.urteaz geroztik indarrean dagoen Arau Subsidiarioen dokumentua zaharkitzea:
 • Aldi horretan sortutako legedi ugaria, eta hori interpretatzeko eta/edo aplikatzeko Udalak duen zailtasuna, herritarrei ematen zaien erantzunaren eraginkortasunari eragiten diolarik. Bereziki aipatuz indarrean dagoen udalaz gaindiko plangintza eta haren garapen-plangintzak, bai eta arlo sektorialetan eskumenak dituzten administrazioen gainerako planak ere.
 • Udalak sustatutako arauen aldaketak, gerora sortutako hirigintzako alderdietara edo alderdi juridikoetara puntualki egokitzeko ahaleginean.

Bere garaian indarrean zegoen eta gaur egun aldatuta eta/edo indargabetuta dagoen araudiaren arabera idatzi zen ingurumen-dokumentazioa zaharkituta dago.

 • Jasangarritasun-irizpideak planen ebaluazioaren bidez txertatzeak antolamendu-alderdiak integratzen dituelako eta erabaki estrategikoak hartzen dituelako azterlanaren eta udal-lurraldearen aurretiazko ingurumen-inbentario eta -diagnostikoaren oinarritik; beraz, biak berrikusi eta eguneratu behar direlako, arau zahar horren mende egon direlako eta Arau Subsidiarioen indarraldia luzea izan delako.
 • Ingurumen Ebaluazioaren arloan sortutako legeria dela-eta, esparru argi bat barne hartzen baitu esperientzia-urteei eta ingurumena gehiago babestearekin lotutako printzipio berritzaileen ezarpenari dagokienez, eta, horrela, oinarrizko esparru juridikoa eta ingurumen-ebaluazioko tekniken normalizazioa ematen baititu Autonomia Erkidego osoan.

Plan Orokorra ingurumen-esparru berrira egokitzea, haren zehaztapenen garapenean izango duen eraginagatik; izan ere, dagokion Ebaluazio Estrategikoa izanez gero, etorkizuneko ingurumen-izapideak minimizatzea ekarriko du garapen-plangintzan, eta, beraz, udal-garapena arintzea.

Arauak idazteko unean indarrean dagoen udal-ereduaren funtzionaltasunak sortutako arazoak, honako hauei dagokienez:

 • Orduko lurralde-ereduaren oinarri izan ziren aurreikuspen demografiko, ekonomiko eta finantzarioak, besteak beste, azken krisi ekonomiko globalak ekarritako ondorioengatik amaitu ez direnak.
 • Planaren jasangarritasun ekonomiko-finantzarioan duen eragina eta horrek administrazioak tokiko kudeaketan izango duen eragina, lurzoruaren jabeen eskubide eta betebeharrei dagokienez, eta lurzoruaren funtzio soziala.

Indarrean dagoen araudia antolatzeko ildo estrategiko zehatzak, honako hauei dagokienez:

A) Mugikortasuna: ezinbesteko alderdia edozein hiri garaikidetan. Ibilgailu pribatuaren ordezko mugikortasuna erraztuko duten azpiegiturak (bidegorriak, oinezkoentzako bideak eta garraio publikoaren plangintza)

 

B) Lurralde baten gaitasun ekonomikoa espazio, zuzkidura eta azpiegitura jakin batzuen kalitatearekin lotzen duten alderdi ekonomikoak. Horretan, eta berriro ere, komunikazio-bideak nabarmentzen dira, lurralde-dinamismoaren, biztanleriaren eta haien lehiakortasunaren funtsezko sistema gisa. Hemen funtsezkoa da merkataritza- eta zerbitzu-erabilera ezartzeko ahalmena duten lurzoru berriak ez garatzeagatik aukerak galtzea.

 

C) Udal-industria sarearen garapenak eta sendotzeak duen eragina. Sare hori, gutxi dibertsifikatuta egoteaz gain, ez dago oso espezializatuta, eta ez du balio erantsi nahikorik udal-BPGari ekarpen positiboa egiteko, eta, beraz, enplegu-aukera minimoak sortzen ditu.

 

D) Jarduera ekonomikoen dibertsifikazioari dagokionez, egungo Arauen ereduak dikotomia argia du landa-eremu zabalaren, dinamismo ekonomiko eskasaren eta ingurumen-inpaktuen eragin txikiagoaren artean, hiri-osagaiko eremuen aldean, non inpaktu horiek nabarmenagoak diren eta dinamismo ekonomikoa handiagoa den. Ingurumen-inpaktu horiek bi poloetan zuzentzea eta landa-ingurunea eta haren jarduera bereizgarriak bultzatzea, natura-baliabideen kontserbazioaren premisapean, HAPOn ere landu beharreko arazoa da.

 

E) Biztanleriaren hazkundea moteltzea, gero eta zaharragoa izatea eta langabezia-tasa handia izatea dira Planak kontuan hartu behar dituen alderdiak, espazioaren eta lurraldearen arteko inplikazioak dituen udal-tresna gisa, udalaren karga-ahalmena (biztanleriaren hazkundea), gizarte-kohesioa eta etxebizitza-merkatuarekin lotutako gaiak ezarriko dituen eta jardueraren eta dibertsifikazio ekonomikoaren gakoari aurre egingo dion esparru batean, zerbitzu publikoen iraunkortasun orokorra eta horien kudeaketa kontuan hartuta.

 

F) Ingurumen-arazoa oinarrizko gaia da Plan Orokorrean, legeak hala aginduta. Arreta berezia jarri beharko dio Klima Aldaketaren gako berriari (energiaren ekoizpena, emisioak eta eraginkortasun energetikoa), eta, zehazki, honako alderdi hauei erreparatu eta aztertu beharko die: arrisku naturalei, biodibertsitatearen galerari, natura-ondareari (ekoizpen-balioa duten ur-baliabideak eta lurzorua, nekazaritza- eta ekologia- eta ingurumen-balioa), ingurumen-inpaktuei, oro har, eta gainerako energia-sareen eta -banaketaren eragin akustikoari (instalazioak).

ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA

Lurraldearen hirigintza-plangintza hirigintzako plangintza orokorraren bidez gauzatzen da. Zumarragan, plangintza hori 2008ko Arau Subsidiarioen Testu Bateginak eta planeamenduaren aldaketa zehatzek osatzen dute, denboraren joanak gure gizarte garaikidearen beharretara egokitutako plangintza berri eta gaur egungoa behar izan duten eremuetan.

 

Zumarragako egungo hirigintza-plangintzak agortze-zantzuak erakusten ditu, bere antzinatasunagatik eta deseguneratzeagatik, eta agerian uzten du Plan berri bat formulatzeko beharra.

HAPOarean BERRIKUSPENAREN HELBURUAK

Plangintza proaktibo batek etorkizunean sor litezkeen arazoetan pentsatu nahi du, eta horren ondorio dira prozesuan ezinbestekoak diren bost elementu: planifikatzea, prebenitzea, aurreikustea, parte hartzea eta jardutea.

Zumarragako udalerrian lurraldean eragina duten bizitegi-, industria-, ekoizpen- eta zerbitzu-jardueren eta beste edozein jardueraren etorkizuneko eta egungo espazio-diseinua ezarri nahi da.

Nabarmentzekoak diara:

 • Udalerriaren garapen iraunkorra, Planeamenduan Udalerriaren Plan Estrategikoaren proposamenak jasoz.
 • Lurzoruen erabileran eustea eta trinkotzea.
 • Mugikortasun iraunkorra.
 • Energia-eraginkortasuna.
 • Herritarren parte-hartze handiagoa.
 • Udalerrian jarduera ekonomiko handiagoa ahalbidetzea, mugarri dinamizatzaileak sustatuz, hala nola, merkataritza-eremuak, administrazio-guneak eta industria-eremuak, eta lehen sektoreari eta landa-inguruneari lotutako jarduera ekonomikoak sustatzea.
 • Oztopo fisikorik eta komunikazio-oztoporik gabeko udalerria ahalbidetzea, erabat irisgarria izan dadin.
 • Arcelor Mittalen lantegiak hartzen zituen lursailen inguruan polo ekonomiko bat sortzea.
 • Baserrien arteko oreka, hala nola nekazaritza-ustiapenik gabeko bizitegi-etxebizitzak, aisialdia eta lurzoru urbanizaezinean lehen sektorea.
 • Energia berriztagarriak (eguzki-panelak, eolikoak) lurzoru urbanizaezinean, paisaiaren eta ingurumenaren gaineko eragina.
HAUSNARTU BEHARREKO ERRONKAK
Biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, bai eta hiri-garapen iraunkorra sustatzea, hiri-erresilientziarako estrategiak bultzatzea eta baliabide propioak antolatzeko eta kanpoko beste batzuk erakartzeko gaitasuna ere.

Erronkak anitzak dira: ingurumenekoak, ekonomikoak, sozialak, fisikoak, etab. Eta horien aurreko erantzunak ikuspegi orokorra eta koordinatua izan behar du.

Jarduera hori ikuspegi integral eta  kolabortibotik egin behar da, erabakietan ahalik eta eragile gehien sartzeko.

Lehen sektorea: paisaiaren orekan eta ingurumenean duen eraginean.

FASEAK

Herritarren Parte-hartzerako eta Informazio Publikorako proposamena honako helburu hauek lortzeko eratu da, guztiak EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 6. helburuarekin bat datozenak:

 • Plan Orokor berriaren azterketa eta idazketa prozesua jakinaraztea eta ezagutaraztea, dagozkion fase bakoitzean.
 • Herritarrek Plan berriari eta horren idazketa prozesuari buruzko informazioa eskatzeko duten eskubidea erraztea hizkera ulergarria erabiliz. Horrela, tokiko gizarteko sektore bat ere ez da ulermenetik kanpo geratuko.
 • Zumarraga antolamendu sostengagarria eta onura komuna bultzatuko duten eztabaida publikoak irekitzea, gai interesgarriak saihestu gabe eta ahalik eta sentsibilitate gehien biltzen saiatuz.
 • Eduki teknikoak aberastea eta Plan Orokorraren helburuekin bat datozen planteamenduak txertatzea, betiere herritarren ikuspuntua jorratuz eta zeharka hartuz; sexua, hizkuntza, kontsumitzeko gaitasuna, adina edo beste faktore batzuk direla-eta inolako bazterketarik egin gabe.
 • Prozesua bera herri dinamika eta gobernu agintea elikatzeko modu bihurtzea.

 

Era berehan, Parte-Hartze Eskuliburu bat dute eskuragarri, eta bertan, horren inguruan egon daitekeen zalantzak azaltzen dira. Plan Orokorraren prozesu osoan zehar kontsultatu ahal izango dugu.

Gainera, parte hartze postontzi bat dute, euren iritziak emateko edo informazioa eskatzeko. Abisuak jaso ditzaten, interesatu gisa idaztea, eta Plan Orokorreko informazioa zabaltzeko zerrendetan sartzeko eskaera egitea gomendatzen dizugu.

FASEA

FASEEN DESKRIBAPENA

PARTAIDETZA PROGRAMA

01.

HIRIGINTZA INFORMAZIOA

Fase honetan, iturri ofizialetatik jasotzako informazioa eta herritarrek egindako lehen kontsulta konbinatzen dira. Honen bidez, proposamenen aurretik diagnostiko partekat bat lortzea du helburu.

 

Gainera, parte hartze postontzi bat dute, euren iritziak emateko eta informazioa eskatzeko.

 

Fase honen helburua, bidutako informazioa sistematizatzea eta hirigintzako eta lurraldean eragina duen informazioa eguneratzea da.

 

Laburbilduz, analisi eta diagnostiko etapa eguneratua da. Bereziki, EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen berrikuspena (ekainaren 30eko 128/2019 Dekretua), Zumarragako Eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren (LPP) eta udalerriari eragiten dioten indarrean dauden edo izapidetzen ari diren Lurralde Plan sektorialen (LPS) gain duen eragina aztertuko da.

 

Lurralde-loturen eta hiri-garapenaren kuantifikazioaren azterketa, bai bizitegiena bai jarduera ekonomikoena ere, xehatua sartuko da.

 

Diagnostiko eguneratuaren alderdiak laburbilduko dituen dokumentu bat egingo da. Honen bidez, Planaren Aurrerapen edo Zirriborro dokumentu berria egiteko oinarri izango diren irizpide eta helburuak ezarriko dira.

Parte-hartzeari dagokionez. Bi artxibo ditugu: 1) Aurretiko txosten bat, ezaztatuak edo berretsiak izan daitekezan erreferentziazko datuekin, eta 2) galdetegi bat, webgune honen bidez erantzuteko.

 • Galdetegiaren Aurretiko Txostena
 • Galdetegia

 

Parte-hartze prozesuan bidutako informazioa hemen argitaratuko da, kontrastatu ondoren.

 

Lehenengo galdesorta honen bidez, Zumarragako lurraldeko sektore desberdinetako hainbat ordezkarien pertzepzioak bildu nahi dira. Ordezkari horiek sakon ezagutzen dute Zumarragako lurraldea edo haren elementu erabakigarriak.

 

Honen bidez, Zumarragari eta bere behar eta nahiei buruzko planteamendu orokorrak eta prospektiboak egiteko hausnarketa egitea eskatu nahi da. Azken finean, eremuko arazoen eta horien zergaitien ikuspegi berezi eta subjetiboa lortzea, eta horretaz gain,  nahi den edo amesten den lurralde definitzera iritsi ahal izatea du helburu.

 

Ahots espezializatuei dei egiten bazaie ere, herritar guztiei parte hartzeko gonbita egiten zaie ere.

 

Aurretiko txostena deskargatu eta galdesorta bete.

02.

UDAL PLAN OROKORRAREN AURRERAPE-AGIRIA, ZIRRIBORRO DOKUMENTUA ETA HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA (HDE) IDAZTEA

Une honetan, izapidetu beharreko bi dokumentu gauzatu egingo dira: ingurumen izaerakoa (HDE) eta hirigintza arlokoa (Aurrerapen Agiria).

 

 

Plan Orokorraren Aurrerapen-agiria edo Zirriborroa dokumentu bat da. Berorren bidez zehaztu nahi dira, batetik, Planaren egiturazko antolamenduaren aukera nagusiak eta, bestetik, helburu zehatzak eta horiek lortzeko erabiliko diren tresnen egokitasuna. Antolamendu Plan Orokorraren egitura nagusia definitzeko prozesu hau parte-hartzea bultzatzeko bokazioz sortu da. Definizio horretatik abiatuta, eta herritarrek onartzen dutela egiaztatu ondoren, idazketa-lanak egiten jarraitu ahal izango da, hasierako onarpen-faserako dokumentua osatze aldera.

 

Hasierako Dokumentu Estrategikoan, Zumarragako hiri- eta lurralde-ereduaren hainbat aukera baloratuko dira (arrazoizkoak eta teknikoak, eta ingurumenaren aldetik bideragarriak), eta Planaren Aurrerapen-agirian edo Zirriborroan garatzen den alternatiba hautatzea justifikatuko da. Plan Orokorraren Hasierako Dokumentu Estrategikoarekin eta Zirriborroarekin, administrazio autonomiko eskudunari eskatu ondoren, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arrunta hasiko da.

Egin beharreko lanaren inguruan, behin Aurrerapen-agiria edo Zirriborroa eta haren Hasierako Dokumentu Estrategikoa onartuta, fitxategiak eskuragarri egongo dira kontsultatzeko eta deskargatzeko. Parte hartzeko postontzia erabilgarri egongo da kontsultak egiteko.

 

Lehenengo eta behin, aurreko galdetegietan lortutako emaitza nagusiak azalduko ditugu. Horretaz gain,  orain arte postontziaren bidez egindako ekarpenen laburpena ere.

 

Fase horietan parte hartzeari dagokionez:

 • Lan mahaiak eta hirigintzari eta generoari buruzko tailer espezifikoak garatuko dira
 • Aurrerapen-Agiriaren estrategia bideratuko dauan diagnostiko partekatu bat lortzea da helburua.

03.

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPEN-AGIRIAREN EDUKIAREN INGURUKO HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Aurrerapen-agiria idatzi eta onartu ondoren, jendaurrean jarriko da. Publikoari eta erakundeei dei egingo zaie beren iritzia eman dezaten Planaren Aurrerapen-agiriari edo Zirriborroari buruz, herriaren garapenaren gainean dituzten asmoak, iradokizunak, proposamen alternatiboak edo osagarriak, kritikak edo zuzenketak eta, batez ere, herritarren eztabaida kolektiboari egindako ekarpenak azal ditzaten; horixe baita plana behin betiko idazten eta arrazionalizatzen laguntzeko modu egokia.

 

Azalpenak emateko eta aurrez-aurreko arreta emateko ekitaldi baterako deialdia egingo da. Horretaz aparte, parte hartze postontzi bat izaten jarraituko dute, euren iritziak emateko eta informazioa eskatzeko.

Herritarren parte-hartzeari buruz: herritarrek bilkura irekietan parte hartzeko deituak izango dira.

 

Etapa hau banakako txosten tekniko/juridikoekin amaituko da. Txosten horietan, erredakzio-taldeak, udaleko zerbitzu teknikoekin koordinatuta, aurkeztutako iradokizunak eta alternatibak aztertzen ditu. Txosten horiek berariazko dokumentazio gisa txertatuko dira web-gune honetan.

 

Iradokuzunak aurkezteko moduari eta tokiari buruz informazioa behar izan ezkero, webgune honen bidez erantzungo da. Txosten tekniko juridikoak webgune honetan jarriko dira kontsultarako. Prozesu osoan zehar, postontzia erabilgarri egongo da galderak egin ahal izateko.

04.

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERRIKUSIA IDATZI (ATARIKO BERTSIOA)

Agiri hau Plan Orokorraren atariko bertsioa da, baina osoa, indarrean dagoen Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legean zehazten den edukia jasotzen duena, hain zuzen ere, egiturazko hirigintza-antolamendua eta antolamendu xehatua bereizteari buruzkoak diren 53., 56., 61. eta 62. Artikuluetan ezarritakoa. Era berean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzek premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 31. Artikuluan ezarritako dokumentu-eskakizunak beteko ditu, Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa behar duten planetarako.

 

Ingurumen-azterlan Estrategikoa erantsiko zaio dokumentu tekniko honi, eta horrek aukera emango du ildo estrategiko posibleen ondorioak ezagutzeko, baita aukera horiek  alderatzeko, jarduketa gomendagarrienak hautatzeko, onartezinak direnak baztertzeko (halakorik badago) eta ingurumen eragin negatiboak onargarri egingo dituzten ingurumen-zuzenketak definitzeko ere. Ingurumen-azterlan Estrategikoak bete egin beharko ditu  ingurumen arloan eskumena duten Erkidegoko administrazioen txostenean  bete beharrekotzat jotzen diren zabaltasun-, xehetasun- eta zehaztasun-mailak (txosten hori ingurumen-izapide estrategiko ahasteko eskaerari erantzunez bidaliko dute administrazioek). Eranskin hauek izango ditu: Eragin Akustikoari buruzko Azterlana eta Iraunkortasun Energetikoari buruzko Azterlana.

 

Fase honetan, honako agiribiak ere baloratuko dira: batetik, generoaren araberako eragina ebaluatzeko dokumentua; eta bestetik, planaren hizkuntza-inpaktua ebaluatzeko dokumentua.

Fase hau, barne-lanaren fase hutsa da. Hala ere, parte hartze postontzi bat dute oraindik, euren iritziak emateko eta informazioa eskatzeko.

05.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIAREN EDUKIARIEN INGURUKO INFORMAZIO PUBLIKOA ETA HERRITARREN PARTE HARTZEA

Aurreko fasean onartutako dokumentuak jendaurrean jarriko dira, interesdunek alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten. Alegazio horiek kontuan hartu beharko dira, atzera botatzeko edo onartzeko. Horrek berekin ekarriko du alegazio horien sakoneko azterketa egitea, eta azterketa eta balorazio hori eragingo duen erabakia motibatzea eta arrazoitzea, hau da, erabat edo partzialki onartzea edo erabat edo partzialki baztertzea.

 

Onartutako dokumentuari buruzko azalpen ekitaldi bat proiektatzen da.

 

Fase honetan, administrazio sektorialen txostenak jasoko dira; izan ere, hauek Plan Orokorraren proposamenak euren eremuetan dituen inplikazioei buruz adieraziko dira. Txostenen emaitzak argitaratu egingo dira.

Zuzeneko parte-hartzeari dagokionez, azalpen ekitaldiak egingo dira eta haietan Hasierako Onarpen dokumentuaren inguruan eztabaidatuko da.

 

Gai espezifikoak landuko diran tailerrak ere gauzatuko dira, eta herritarrei bertan parte hartzera deituko zaie. Tailer hauetatik, Aurkeztutako Hasierako Onarpen dokumentuari buruz planteatu daitekezan berrikuntzei edo hobekuntzei buruzko ideiak sortu ahal izango dira.

 

Aurkeztutako alegazioen inguru idazketa-taldeak egindako txostena, webgune honetan dokumentu espezifiko gisa sartu egingo da.

 

Oraindik ere,  parte hartze postontzi bat eta aurrez-aurreko arreta izaten jarraitzen dute.

 

06.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN BEHIN-BEHINEKO ONARTZEA

Fase honetan egokitu beharko dira Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren hasierako bertsioko dokumentuak eta Ingurumen Eraginaren Azterlana – eta, hala badagokio, azterlan osagarriak- informazio publikoko eta herritarren parte-hartze prozesuen emaitzetara, baita eragindako interes publikoak kudeatzen dituzten administrazioen nahitaezko txostenetara ere.

 

Doitutako dokumentazio hori, Udalak onartu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari bidaliko zaio, txostena egin dezan, eta ingurumen-organoari, ingurumen-adierazpen estrategikoa egin dezan.

Parte-hartzeari dagokionez, aurreko faseko Iradokizunak biltzen dituen Txostena kontsultatu ahal izango dute.

 

Fase honetan, parte-hartzearen saioen ondorioz emandako aldaketak eta aurreko fasean azaldutako dokumentazioari buruzko txosten sektorialak jasotzen zituen Laburpen-txostena argitaratuko da.

07.

HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN BEHIN-BETIKO ONARTZEA, LAB ETA IDE TXOSTENAK

Fase hau, barne-lanaren fase hutsa da. Hala ere, parte hartze postontzi bat dute oraindik, euren iritziak emateko eta informazioa eskatzeko.

 

Hasierako onarpena jasotako bertsio horri Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostenak ezarritako egokitzapenak aplikatuko zaizkio, baita Ingurumen Adierazpen Estrategikoan egindako proposamenak ere. Ondoren, Udalbatzaren esku jarriko da, behin betiko onar dezan. Kapitulu bat sartuko da, Plan Orokorrean ingurumenari lotutako puntuak zelan txertatu diren islatzeko.

 

Fase honetan, Adminisrazio-bidean dauden errekurtsoen txosten tekniko-juridikoak lantzen ariko gara.

 

Hiri-Antolamendu Plan Orokorraren inguruko hirigintza eta ingurumen legeari buruzko edukia argitaratu ondoren, eta administrazio bidean errekurtsoak jartzeko legez ezarritako epea amaitu ondoren, Planaren idazketa-talderi aurkeztutako errekurtsoak bidaliko zaizkio, hark haren edukiari buruzko txosten tekniko-juridikoa idatzi dezan.

Fase honetan parte-hartzea, online arreta bitartez izango da.

 

Informazioari dagokionez, Behin Betiko onartutako dokumentuak espacio honetan eskuragarri egongo dira.

PARTE HARTZEKO POSTONTZIA

Herritarrek, erakundeek eta elkarteek, egoki baderitzote, web-orri honetako partaidetza-postontzian helaraz ditzakete kontsultarako aurkeztua dagoen ekimenari buruzko oharrak, edo, bestela, helbide elektroniko honetan:

buzon@zumarragaplanorokorra.eus

 

Etorkizuneko arau honek eragin ditzakeen herritarren, erakundeen eta ordezkaritza-elkarteen iritziek, igorri dituen pertsona fisikoaren edo juridikoaren identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak jaso beharko dituzte. Beraz, ez dira kontuan hartuko igorlea identifikatuta ez duten oharrak.

Eskerrik asko zure laguntzagatik.